• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้องทะเบียนนิสิตกองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
10 มีนาคม 2564

กองบริการการศึกษา ได้แสดงเจตนารมณ์ และการตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บุคลากรกองบริการการศึกษา นำโดย นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้แสดงเจตนารมณ์ และการตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส โดยรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชี้แจงกรอบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองบริการการศึกษา พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานภายในกองบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคิติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นรูปธรรม โดยจัดขึ้น ณ ห้องทะเบียนนิสิตกองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา