• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ นางวรรณนิสา คำสนาม หัวหน้างานธุรการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี ศรียา และนายณัฐวัตร ไชยวงค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงกรอบแนวทางและการเตรียมพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงคำแนะนำในการใช้งานระบบ UP ITA เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา