• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
3 มีนาคม 2564

กิจกรรม Icon UP รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Icon UP รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 24 คน และคัดเลือกให้อยู่กับ Coach แต่ละทีม เพื่อพัฒนาความเป็นสากลและทำการแข่งขันในรอบต่อไป โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา