• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
26 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ณ ห้อง UB 002 และ UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา