• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม “ศาสตร์ภาษาไทยเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 001101 การใช้ภาษาไทย / รายวิชา 001103 ทักษะภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ภาษาไทยเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 63) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติ