• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
17 มิถุนายน 2563

กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษา นำโดยนางสาวกัลวรา ภูมิลา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกองบริการการการศึกษา ได้จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหาร ให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการ การป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้