• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการการศึกษา จัดการประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง / ศูนย์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี