• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า
27 มกราคม 2563

โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

วันที่ 27 มกราคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย บรรยายเรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร ใครได้อะไรจากสหกิจศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นิสิตจากคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 198 คน ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า