ระบบบริการการศึกษา

reg.up.ac.th

ระบบที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งกระบวนการการให้บริการจะรวมองค์ประกอบของข้อมูลหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ระบบตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษาๆ ระบบคำร้องออนไลน์ และบริการทางวิชาการด้านอื่นๆ

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

tqf.up.ac.th

ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2. การดำเนินการหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาทฤษฎี (มคอ.3)

3. การดำเนินการหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาภาคสนาม (มคอ.4)

4. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาทฤษฎี (มคอ.5)

5. รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

6. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

7. เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร เพื่อนำเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก)

ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา

grad.up.ac.th

ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่จำเป็นในการบริหารจัดการสำหรับบัณฑิตศึกษา

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ithesis.up.ac.th

ระบบ iThesis หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการ

1. จัดทำรูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กำหนด

2. รองรับการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา

3. บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (Intellectual Repository)เพื่ออานวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ

ระบบรับเข้าศึกษา

admission.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการ ประกาศผลการคัดเลือก รวมถึงการประมวลผล รายงานการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นต้น .

ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา

coop.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เช่น บันทึกการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อคัดกรองนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ บันทึกข้อมูลคณาจารย์นิเทศ และการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ระบบจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป สู่คนไทยพันธ์ุใหม่

geplus.up.ac.th

เป็นระบบที่กองบริการการศึกษาจัดขึ้นมาเพื่อ จัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องผลการสอบของนิสิต ก่อนนำผลการสอบ เข้าระบบบริการการศึกษา
คู่มือการใช้งาน

ระบบลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์

graduate-register.up.ac.th

เป็นระบบที่ในการประเมิน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินหลักสูตร รวมถึงการประเมินผู้ใช้บัณฑิต อัพเดทที่อยู่ปัจจุบันของบัณฑิต และตรวจสอบลำดับรับปริญญา

ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ

pr.doga.up.ac.th/affairs

ระบบการรายงานผล สำหรับ Ranking

https://reg.up.ac.th/statistic/

ระบบการรายงานผล เป็นระบบประมวลผลข้อมูล และข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ดูง่าย สะดวกต่อการดูข้อมูล

ระบบออกใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ

cert.does.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร สำหรับโครงการต่างๆ

ระบบฐานข้อมูลแผนที่เมืองพะเยา

upmeta.up.ac.th

UP PLO Tag (ติดตามนิสิตสหกิจศึกษา)

plo.up.ac.th

VR Tour

vrtour.up.ac.th