• 0 5446 6666 ต่อ 1029

ระบบบริการการศึกษา

reg.up.ac.th

ระบบที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งกระบวนการการให้บริการจะรวมองค์ประกอบของข้อมูลหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ระบบตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษาๆ ระบบคำร้องออนไลน์ และบริการทางวิชาการด้านอื่นๆ

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

tqf.up.ac.th

ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2. การดำเนินการหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาทฤษฎี (มคอ.3)

3. การดำเนินการหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาภาคสนาม (มคอ.4)

4. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาทฤษฎี (มคอ.5)

5. รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

6. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

7. เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร เพื่อนำเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก)

ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา

grad.up.ac.th

ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่จำเป็นในการบริหารจัดการสำหรับบัณฑิตศึกษา

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ithesis.up.ac.th

ระบบ iThesis หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการ

1. จัดทำรูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กำหนด

2. รองรับการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา

3. บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (Intellectual Repository)เพื่ออานวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

qa.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสามารถประยุกต์ใช้กับระบบการประเมินทั้ง AUN QA, CUPT และ EdPEx

ระบบรับเข้าศึกษา

admission.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการ และประกาศผลการคัดเลือก เป็นต้น.

ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา

coop.up.ac.th

เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เช่น บันทึกการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อคัดกรองนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ บันทึกข้อมูลคณาจารย์นิเทศ และการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ระบบจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป สู่คนไทยพันธ์ุใหม่

does.up.ac.th/ge

เป็นระบบที่กองบริการการศึกษาจัดขึ้นมาเพื่อ จัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องผลการสอบของนิสิต ก่อนนำผลการสอบ เข้าระบบบริการการศึกษา
คู่มือการใช้งาน

ระบบลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์

graduate.up.ac.th/registration

เป็นระบบที่ในการประเมิน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินหลักสูตร รวมถึงการประเมินผู้ใช้บัณฑิต อัพเดทที่อยู่ปัจจุบันของบัณฑิต และตรวจสอบลำดับรับปริญญา

ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ

pr.doga.up.ac.th/affairs