• 0 5446 6666 ต่อ 1029

กองบริการการศึกษา

“ จิตบริการ งานคุณภาพ ประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จ ”

ปฏิทินการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 58 วิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ชั้นปีที่ 2-6
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2555 รหัส 57
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ฉบับ 2
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับ 2
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ภาคการศึกษาต้น)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 AEC สำหรับนิสิตชั้นปี 6 และนิสิตตกแผนการศึกษา นิสิตรหัส 56 และน้อยกว่าที่ตกแผนการศึกษา (ลงทะเบียนรายปีการศึกษา)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สำหรับนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 56 วิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป (update 24 มิ.ย. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข (update 24 มิ.ย. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (update 27 ม.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตคณะพยาบาล ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่าและที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (update 27 ม.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 55 กรณีนิสิตในแผนการศึกษาควบ 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (update 27 ม.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตคณะพยาบาล ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่าและที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (update 27 ม.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา สำหรับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา สำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ปฏิทินการศึกษา สำหรับปริญญาตรี ภาคปกติ และ บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป
ปฏิทินการศึกษา สำหรับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และ ปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 55 กรณีนิสิตในแผนการศึกษาควบ 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา