• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
19 ธันวาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ และคณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาออนไลน์ และวิชาศึกษาทั่วไปสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์