• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
30 มิถุนายน 2565

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากรในการทำงาน โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ที่กั้นโต๊ะทำงาน มือจับประตู ฯลฯ เพื่อสุขอนามัยในการทำงานที่ดี