• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ธันวาคม 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online learning) และผสมผสาน (Blended learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online learning) และผสมผสาน (Blended learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนนำ AHE (Senior Fellow) บรรยายในหัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผสมผสานเครื่องมือและเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างหลากหลาย โดยเริ่มจากการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน