• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
21 ธันวาคม 2564

โครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ Jantendo University จัดโครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกล่าวต่อนรับ โดยกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของนิสิตไทย - นิสิตกัมพูชา และนิสิตญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ