• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 มกราคม 2513

การประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา จัดประชุมผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากคณะ/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานทำ การประเมินหลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams