• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
23 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 2]

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน