• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 มกราคม 2513

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะนิติศาสตร์ (อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู อาจารย์วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ดร.นิศรา บุญเกิด) และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย