• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 ตุลาคม 2564

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 29กันยายน ถึง วันที่1 ตุลาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom โดยมีโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย