• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
28 กันยายน 2564

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (ดร.นิศรา บุญเกิด) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย) และ (ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์ผล) และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 10 โรงเรียน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,407 คน