• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
22 เมษายน 2564

กองบริการการศึกษา รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A

กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A ด้วยผลคะแนน 90.87 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้