• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
31 มีนาคม 2564

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี