• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้อง UB 002 และ UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 มีนาคม 2564

กิจกรรม Pitching สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ครั้งที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจน?นิสิตคณะบริหาร?ธุรกิจ?และนิเทศศาสตร์? คณะศิลปศาสตร์? และคณะ?สถาปัตยกรรมศาสตร์?และศิลปกรรม?ศาสตร์? จำนวนทั้งสิ้น 720 คน ณ ห้อง UB 002 และ UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา