• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น
30 มกราคม 2563

นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น